Rekrutacja


Rekrutacja odbywa się w trzech edycjach:

I Edycja w terminie 01.2019 - 03.2019

II Edycja w terminie 12.2019 - 02.2020

III Edycja w terminie 09.2020 - 11.2020

Osoby spełniające kryteria formalne, zainteresowane przystąpieniem do Projektu są zobowiązane do dostarczenia do Biura Projektu (osobiście lub pocztą tradycyjną) oryginału wypełnionych dokumentów:

Kandydaci zobowiązani są również do dostarczenia kopii ważnego orzeczenia o niepełnosprawności oraz w przypadku osób bezrobotnych lub poszukujące pracy, zarejestrowanych w PUP, przedłożenia aktualnego zaświadczenia z PUP (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem).

Liczba miejsc przewidziana w projekcie: 116.

Regulamin projektu do zapozania się.